WEBTÁRHELY Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2021. január 14. napjától.

(PDF formátumban letölthető innen)

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1 A WebHold Internet Bt. (3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 12. 4/1, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen WEBTÁRHELY Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban WEBTÁRHELY ÁSZF) foglalt feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen WEBTÁRHELY ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.6.5 Tilos a WEB tárterületen bitTorrent kiszolgáló üzemeltetése, illetve torrent tracker frontend telepítése és használata. (pl. TBDEV, BTIT, XBT, TS)

2.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

2.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át.

Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

2.9 A Szolgáltató jogosult a jelen WEBTÁRHELY ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

2.10 A Szolgáltató jogosult Előfizetőt, mint referencia feltüntetni a weboldalán. Kivételt képez, ha Előfizető írásban kéri ennek eltávolítását.

2.11 Amennyiben Előfizető átlépi a rendelkezésre álló tárterületet, Szolgáltató értesíti őt e-mailben és Előfizető köteles 5 naptári napon belül csökkenteni az elfoglalt tárhely méretét vagy kérni a tárhely csomag megnövelését. Amennyiben ezeket nem teszi meg, Szolgáltató jogosult a 6. naptól a weboldal elérését korlátozni.

2.12. Szolgáltató a megrendelést követően elektronikus számlát állít ki (e-számla), melyet e-mailben juttat el Előfizető részére. Amennyiben Előfizető papír alapú számlát kérne a megrendelésről, úgy ezt még az átutalás megtörténte előtt kell jeleznie Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.5 Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, szüneteltetésére, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.6 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4. A szerződés hatálya

4.1 A Szolgáltató a jelen WEBTÁRHELY ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

4.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú

szerződéssé alakul át.

4.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet. Határozott idejű szerződés felmondása esetén az Előfizető mentesül a szolgáltatás teljes díjának megtérítésétől.

4.3.1 Amennyiben az Előfizető a szolgáltatás első díjának befizetésének napjától számított 30 napon belül mondja fel a szerződést. Ez esetben a Szolgáltató köteles visszafizetni a szolgáltatás igénybe nem vett részére vonatkozó előfizetési díjat. Megkezdett havi, fél éves, éves díjat és egyszeri díjakat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

4.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

4.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5. Egyebek

5.1 A jelen WEBTÁRHELY ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

5.3 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2021. január 1-től hatályos 13. § (2) bekezdése első mondata és a 32/E. § (2) bekezdése rendelkezései szerint a köztünk fennálló szerződésünket a WebHold Internet Bt. 3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 12. 4.em. 1., adószám: 22581965-1-05 részéről mint KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁS teljesítem.